Видими резултати за Добрич

 

Като кмет ще следвам следните принципи: 

Управление, базирано на партньорство с бизнеса и гражданите.

Ефективност при планиране и разходване на бюджетните средства.

Изпълнение на инвестиционна програма, насочена към трайно подобрение на територии от нашия град.

Гъвкавост и креативност при усвояване на средства от европейските фондове и други алтернативни източници.

 

Конкретни мерки за постигане на заложените политики:

-     Повишаване административния капацитет и мотивацията с цел предоставяне на съвременни и качествени услуги.

-     Реализиране на мерки по реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа с цел минимизиране загубите на вода и ежедневни ремонти, нарушаващи уличната мрежа.  

-   Изпълнение на енерго ефективни мерки и осъвременяване условията на учебния процес в обекти на образователна инфраструктура.

-      Интегриран подход при благоустройствените дейности, свързани с подобряване на градската среда. Инвестиции, насочени към обновени улици, междублокови пространства, детски и спортни площадки, зелени площи.

-      Екологична градска среда – намаляване нивата на фини прахови частици и локални замърсявания.

-      Устойчив градски транспорт и видимо подобряване на транспортната услуга.  

-      Модернизиране на културната инфраструктура и иницииране на богат, разнообразен и атрактивен културен продукт.  

-     Нови социални услуги, насочени към хора без дом и доход. Повишаване качеството и стандарта на услугите в социалната сфера.

-      Проекти, насочени към подобряване на капацитета на човешките ресурси и заетост.   

-      Оказване на пълноценна подкрепа на неправителствения и гражданския сектор.

-     Обекти на Обществени услуги: покрит кооперативен пазар, „Добрички панаир”, спортни съоръжения и зали, осъществени посредством модела на финансов инженеринг и публично – частно партньорство.   

Добрич – нашето място за живеене, бизнес, образование, свободно време. Ще продължим процеса на стабилно развитие, природосъобразно с лице към хората. Стъпвайки на солидната основа, съградена от предходните години с много любов и професионализъм ще отстояваме визията за Добрич – един европейски град.